Motorcycles United  - Choppershop.com

Kvk nr: 66291887

Algemene voorwaarden Motorcycles United BV - Choppershop.com

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Motorcycles United BV  - Choppershop.com  
1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

2.1. Choppershop.com platform:
De technische benaming voor website van Motorcycles United BV. 

2.2. De website:
Onder de website wordt verstaan alle domeinnamen gekoppeld aan het Motorcycles United BV  - Choppershop.com platform alsmede alle websites van de handelaren welke gebruik maken van het Motorcycles United BV - Choppershop.com platform. 

2.3. Handelaar:
de natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is tot het plaatsen van onderdelen op de website. 

2.4. Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website. 

2.5. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

2.6. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

2.7. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

2.8. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

2.9. Dag: kalenderdag. 

2.10. Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 Koper gaat ermee akkoord Motorcycles United niet aansprakelijk te houden voor wat door andere handelaren wordt geplaatst of gedaan op het Motorcycles United BV. Aangezien het meeste van het materiaal op de website afkomstig is van andere handelaren, geeft Motorcycles United geen garantie op de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. 

3.2 Motorcycles United kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade ontstaan door verkrijgen, danwel monteren van onderdelen verkregen via de website. Dit kan ook nimmer na aanleiding van het ontvangen van feedback, danwel advies mbt uitvoering, producten en toepassingen.

3.3 Motorcycles United geeft geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Motorcycles United, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Motorcycles United is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper. 

Artikel 4 - Het aanbod 

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden onderdelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden onderdelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de handelaar niet. 

4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

  • de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de omschrijving van het onderdeel;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
     

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van onderdelen 

5.1. Bij de aankoop van onderdelen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen met uitzondering van elektronische onderdelen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. 

NB: Het foutief monteren van onderdelen kan leiden tot schade welke niet door Motorcycles United gecontroleerd kan worden na retourzending, om die reden zijn deze uitgesloten van de mogelijkheid tot retour zenden. 

5.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Motorcycles United BV retourneren, conform de door Motorcycles United verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3. Motorcycles United zal na retourzending van de onderdelen het totaalbedrag van de bestelling minus de administratiekosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper. 

Artikel 6 - Levering en uitvoering 

6.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Motorcycles United kenbaar heeft gemaakt. 

6.2. Indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal Motorcycles United het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper. 

6.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van betaling aan de koper bij Motorcycles United, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 7 - Betaling 

7.1. Onderdelen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het onderdeel toch niet meer voorradig zijn dan is Motorcycles United hier nimmer aansprakelijk voor. 

Artikel 8 - Overmacht 

8.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden.

8.2. Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen Motorcycles United belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Motorcycles United het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: - de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen. 

Artikel 9 - Rechtskeuze en geschillen 

9.1. Op de tussen koper en Motorcycles United gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Geschillen tussen koper en Motorcycles United worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Motorcycles United tenzij regels van dwingend recht anders bepalen. Partijen kunnen overeenkomen een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie te Den Haag. 

Artikel 10 - Privacy

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Motorcycles United  worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

De consument van Motorcycles United geeft toestemming voor het  registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties. Choppershop.com - Motorcycles United maakt gebruik van uw gegevens voor eigen gebruik. Motorcycles United  verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden!
 

BEDRIJFSGEGEVENS:

Motorcycles United

KvK NR: 66291887

BTW NR: NL856483187B01

Rabobank Gemeente Lochem

IBAN: NL74RABO0160767105